Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia  4 grudnia 2018r. będzie wydawana paczka żywnościowa w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

 

Według wytycznych Podprogramu 2018 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

 

  - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, przypomina o obowiązku dostarczenia brakujących faktur oraz odbioru decyzji do dnia 26.11.2018 r.

 

Jednocześnie informujemy, iż wypłata stypendium szkolnego nastąpi w dniu 30.11.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że wypłaty zasiłków stałych za miesiąc XI/2018 nastąpią dnia 26.11.2018 r.

Pozostałe wypłaty świadczeń z pomocy społecznej nastąpią dnia 30.11.2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że wypłaty zasiłków stałych za miesiąc XI/2018 nastąpią dnia 26.11.2018 r.

Pozostałe wypłaty świadczeń z pomocy społecznej nastąpią dnia 30.11.2018 r.