Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu Państwa.

Przysługuje on osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2.zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego odbywać się będzie zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy, między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W/w przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.

W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy, który rozpoczął się przed dniem 1 października 2020 r., będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń informujemy, że nie składamy nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, ponieważ obecny okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego 500+ trwa do 31 maja 2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

Świadczenie dobry start to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie?

  • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia;
  • W przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • W przypadku ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przy-sługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Uwaga – świadczenie Dobry Start nie będzie przysługiwać:

  • na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu,
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wniosek online już od 1 lipca!

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane będą w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 11, 84-351  Nowa Wieś Lęborska od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 14.00.  Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Wnioski złożone w okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. – realizacja wypłaty w/w świadczeń do  30 wrzesień 2020 r.

Wnioski złożone w okresie od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. – realizacja wypłat w/w świadczenia: w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje mieszkańców Gminy, iż:

Od 1 lipca 2020 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

  • Świadczenie dobry start (300+),
  • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 trwający od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– systemów teleinformatycznych banków
– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
– platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

W związku ze stanem pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego,  apelujemy o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w GOPS.

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenie dobry start będzie można składać również bezpośrednio w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej  od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2020/2021 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2019.