Bezzwłocznie należy zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do pobierania świadczeń. Niezgłoszenie zmian w terminie może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.