Świadczenie dobry start to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie?

  • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia;
  • W przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • W przypadku ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przy-sługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Uwaga – świadczenie Dobry Start nie będzie przysługiwać:

  • na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu,
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Wniosek online już od 1 lipca!

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane będą w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 11, 84-351  Nowa Wieś Lęborska od poniedziałku do czwartku od 7.00 do 14.00.  Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Wnioski złożone w okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. – realizacja wypłaty w/w świadczeń do  30 wrzesień 2020 r.

Wnioski złożone w okresie od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r. – realizacja wypłat w/w świadczenia: w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.