Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

informuje, że od dnia  

 03 marca 2020r.

będzie wydawana paczka żywnościowa   

w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W GODZINACH 8.00-14.00

Osoby, które nie złożyły skierowania, a kwalifikują się do tej formy pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym rejonu.

Według wytycznych Podprogramu 2019 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

   - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.