Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia  11 lutego 2020r. będzie wydawana paczka żywnościowa  w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

Osoby, które nie złożyły skierowania, a kwalifikują się do tej formy pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym rejonu.

Według wytycznych Podprogramu 2019 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

   - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.