Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej prosi osoby spełniające warunki do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych  z Banku Żywności o złożenie skierowania u pracownika socjalnego rejonu.

Przewidywany termin pierwszej dostawy – luty 2020r

Według wytycznych Podprogramu 2019 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

   - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.

 

Osoby zgłaszające się w celu dokonania weryfikacji proszone są o przedstawienie dochodu netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia skierowania.