GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 6 listopada 2018r.  będzie wydawana paczka żywnościowa w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

Prosimy o zgłaszanie się do pracownika socjalnego rejonu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – siedziba GOK Nowa Wieś Lęborska, ul. Lęborska 20)  w celu wypełnienia nowego skierowania. Wymagane jest przedstawienie aktualnych dochodów.

Według wytycznych Podprogramu 2018 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

   - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.