Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z pomocy społecznej zrealizowane zostaną w dniu 25.08.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej uprzejmie informuje, iż od dnia 22.07.2020 r. dostępne są do pobrania w tutejszym Ośrodku wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

ŚWIADCZENIA RODZINNE  - OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

 Do wniosku należy dołączyć:

 • PIT-y za 2019r. (PIT-11, PIT-11a, PIT-40) każdego z członków rodziny, który osiągnął dochód w 2019r.
 • wszystkie posiadane świadectwa pracy w przypadku zakończenia zatrudnienia po 31.12.2018r.
  każdego z członków rodziny, który zakończył zatrudnienie
 • zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za drugi miesiąc zatrudnienia (zgodnie z obowiązującym wzorem) w przypadku podjęcia zatrudnienia po 01.01.2019r., każdego z członków rodziny, który podjął zatrudnienie (chyba, że rodzina była uprawniona do pobierania świadczeń w poprzednim okresie zasiłkowym i dokument jest w posiadaniu Ośrodka)

Dodatkowo:

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019r. lub nakaz płatniczy
 • umowa dzierżawy (dotyczy osób, które przekazały/weszły w posiadanie gospodarstwa rolnego
  lub jego części w dzierżawę)

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej: 

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów za 2019r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku osób, które wychowują dziecko bez udziału drugiego z rodziców:           

 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów, lub
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, lub
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (wyłącznie gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej
  w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem)
 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka (wyłącznie gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje)
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (wyłącznie gdy ojciec dziecka jest nieznany)

W przypadku osób zobowiązanych do alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem
  do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

W przypadku opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego:

 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu
  lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

W przypadku gdy osoba ze składu rodziny wykonuje pracę poza granicami Polski:

 • wypełniony formularz dotyczący koordynacji + wszelkie wskazane w formularzu dokumenty

PROSIMY O CZYTELNIE WYPEŁNIONE, KOMPLETNE WNIOSKI

O
JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ODBIORU DECYZJI
W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu Państwa.

Przysługuje on osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2.zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego odbywać się będzie zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy, między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W/w przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.

W sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy, który rozpoczął się przed dniem 1 października 2020 r., będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.