PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ

POTRZEBUJĄCYM


PODROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020,
a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji
partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych
źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy
żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej
potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu
włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2019 – lipiec 2020
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Trójmieście [OPR] do
Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje
żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów
nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego
też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej
(określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów
odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej
ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do
skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie
gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla
osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc
systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków,
które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
 OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem
uzyskania zgody tych osób;
 OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do
przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z

wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do
kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na
podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem
Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek
żywnościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły
spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
1. groszek z marchewką 3,2 kg,
2. fasola biała 3,2 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
6. sok jabłkowy klarowny 4l
2. Artykuły skrobiowe:
1. makaron jajeczny 4,5 kg,
2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
3. ryż biały 3 kg,
4. kasza gryczana 1,5 kg,
5. herbatniki maślane 0,8 kg,
3. Artykuły mleczne:
1. mleko UHT 7 l,
2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
4. Artykuły mięsne:
1. szynka drobiowa 2,7 kg,
2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
5. Cukier
1. cukier biały 4 kg,
6. Tłuszcze
1. olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe
1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup
towarowych wydawanych jednorazowo.
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób
bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący
posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w
placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych,
jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie
realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana,
Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej
jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę
możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można
zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych
do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do
lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie
albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i
OPS:
 warsztaty kulinarne;
 warsztaty edukacji ekonomicznej;
 warsztaty dietetyczne;
 warsztaty niemarnowania żywności,
 inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym,
mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu
wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania
pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów
znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
 włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności
lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,
zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z
dziećmi, osoby samotne);
 pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób
korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała
skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że
każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych

potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się
pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym
województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje o możliwości uzyskania pomocy w formie paczki żywnościowej. W tym celu należy wypełnić skierowanie, które jest dostępne u pracowników socjalnych danego rejonu.

 

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz

1056 zł w przypadku osoby w rodzinie

 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

Informacja dla osoby zakwalifikowanej do pomocy żywnościowej

 • W ramach Podprogramu 2019 można otrzymać artykuły spożywcze w łącznej gramaturze ok 50,4 kg[1], w tym:


1) Artykuły warzywne i owocowe[2]

groszek z marchewką 3,20 kg,

fasola biała 3,20 kg,

koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg,

sok jabłkowy klarowny 4 l

2) Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 4,50kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,

ryż biały 3,00 kg,

kasza gryczana 1,50 kg,

herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

mleko UHT 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

szynka drobiowa 2,70 kg,

szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,

pasztet wieprzowy 0,48 kg, 

filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

olej rzepakowy 4 l,             

7) Dania gotowe

gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg,

 

 • Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.
 • Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w organizacji partnerskiej wskazanej w skierowaniu.
 • W uzasadnionych sytuacjach, (np. ze względu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych odpowiednio do potrzeb rodzin i możliwości organizacji partnerskiej.

 

[1] Wskazane ilości są wartościami minimalnymi poszczególnych artykułów spożywczych

[2] W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2019, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego  dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3 kg).  W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej z terenu województwa pomorskiego przy współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

 

 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 1738 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego.

     

      4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 73188,97 ton żywności;
 • 10381 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

 

 1. W ramach Podprogramu 2018 dla 74 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 12 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
 • • Ekonomiczne - 0 spotkań dla  0 uczestników
 • • Żywieniowe – 6 spotkań dla 40 uczestników
 • • Kulinarne - 6 spotkań dla 34 uczestników
 • • Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników

     

 

 

 

 

plakat 2plakat 1

 

 

plakat 3