logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej
zaprasza mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska

do

udziału w partnerskim projekcie pn.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Planowany okres realizacji całego projektu: listopad 2016 – październik 2018 r.

II edycja: listopad 2017 r.  - październik 2018 r.

CELEM PROJEKTU jest:

poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej (zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy) przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy.

Proponujemy następujące formy wsparcia:

  • Wsparcie psychologiczno - doradcze
  • Poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe),
  • Pośrednictwo pracy
  • Warsztaty z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne
  • Staże
  • Stypendia szkoleniowe i stażowe
  • Badania lekarskie
  • Zwrot kosztów dojazdów uczestników projektu na szkolenia
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

(dział pracy socjalnej)

lub pod telefonem 510-950-739

Jeśli jesteś bez pracy, pragniesz podnieść swoje kwalifikacje lub chcesz skorzystać z naszej oferty – Zapraszamy !!!

 

Bez tytułu